مهندس منصور زهره وندی
مدیرمالی اداری و عضو هیات مدیره

مهندس رضا رحیمی
رئیس هیئت مدیره

مهندسـی مـکانیـک دارای بیـش از 10 سـال سـابقــه کـار در حـوزه صنـایـع صـنعتـی

دکتر مهدی سواد کوهی
مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

دکتری مدیریت کارآفرینی-دارای بیـش از 10 سـال سـابقـه مدیریـت

اعضـای تشکیـل دهنــده شـرکـــت – اعضـای اصـلـــی
دکتـر نبـی الـه آقـا زیارتـی
مدیر تولید

دکتـری دامـداری و دامـپروری – کارشنـاس ارشـد تـغذیـه خـوراک دام و طیـور و دارای بیـش از 10 سـال سابقـه کـار در حـوزه خـوراک دام و طیـور

مهندس علی نظری
مدیر بـازرگانـی و فـروش

مـهنــدس نادر بیکدلو
مدیر تحقیق و توسعه

مدیران میانی شـرکـــت – اعضـای کمک کننده به ما

ارتباط سریع

با ما تماس بگیرید یا فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

ما تلاش می کنیم در روزهای کاری به تمام سوالات شما پاسخ دهیم.

جهت ارتباط با واحد بازرگانی و فروش با داخلی 131 (مدیربازرگانی) 133،132 و 134 (کارشناس های بازرگانی) در تماس باشید.
    X